โครงการ
วีซ่า

Marriott มีโครงการวีซ่า J-1 สำหรับนักเรียนหรือนักศึกษาฝึกงานที่ต้องการหาประสบการณ์การทำงานในเครือโรงแรม Marriott ในสหรัฐฯ

หากคุณกำลังทำงานหรือกำลังศึกษาในสาขาการบริการนอกสหรัฐ โครงการฝึกอบรมนักศึกษาแลกเปลี่ยน J-1 เปิดโอกาสให้คุณได้รับประสบการณ์การทำงานในเครือโรงแรม Marriott ในสหรัฐ

แนวทางปฏิบัติของโครงการ

โครงการวีซ่า J-1 ให้โอกาสฝึกอบรมด้วยการ “ปฏิบัติงาน” จริงในสหรัฐสำหรับนักศึกษาฝึกงานหรือผู้ทดลองงานจากต่างประเทศ ต่อไปนี้เป็นข้อพึงปฏิบัติหากคุณต้องการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพในโครงการ J-1 กับ Marriott ในสหรัฐ:

  • เพื่อให้มีคุณสมบัติในการเป็นนักศึกษางานประเภท J-1 บุคคลดังกล่าวต้องกำลังศึกษาและเตรียมที่จะศึกษาในระดับปริญญาหรือสถานศึกษาหลังขั้นมัธยมศึกษาที่อนุมัติประกาศนียบัตรนอกสหรัฐ หรือ จบการศึกษาจากสถานศึกษาดังกล่าวไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันที่เริ่มต้นโครงการแลกเปลี่ยนของผู้ฝึกงาน
  • ในการมีคุณสมบัติเป็นผู้ทดลองงาน J-1 บุคคลดังกล่าวต้องมีใบปริญญาหรือใบรับรองการประกอบวิชาชีพจากสถานศึกษาหลังขั้นมัธยมศึกษาจากต่างประเทศ และมีประสบการณ์ทำงานนอกสหรัฐเป็นเวลาหนึ่งปี หรือประสบการณ์ทำงานนอกสหรัฐเป็นเวลาห้าปีหากไม่มีใบปริญญา
  • โครงการ J-1 ในหมวด “การบริการและการท่องเที่ยว” จำกัดระยะเวลา 12 เดือนสำหรับนักศึกษาฝึกงานและผู้ทดลองงาน ผู้ทดลองงานอาจได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ J-1 ที่มีระยะเวลาสูงสุดถึง 18 เดือนหากสาขาการฝึกอบรมไม่ใช่การบริการและการท่องเที่ยว
  • ในฐานะนักศึกษาฝึกงานหรือผู้ทดลองงานของ J-1 คุณอาจถูกจัดให้ไปอยู่ในโครงการฝึกอบรมในแผนกห้องพัก สำนักงานส่วนหน้า อาหารและเครื่องดื่ม การทำอาหาร หรือโครงการอื่น ๆ ตามที่โรงแรมเห็นสมควร
  • เมื่อผู้สมัครที่เป็นผู้ทดลองงานจากต่างประเทศตอบรับข้อเสนอการจ้างงาน บุคคลดังกล่าวต้องติดต่อกับหนึ่งในองค์กรสนับสนุน J-1 ที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐ ตามรายชื่อด้านล่าง เพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องแบบฟอร์ม DS-2019 ใบรับรองสิทธิ์ และการขอวีซ่า J-1